OZ Bratislavská Kalvária

Občianske združenie vzniklo v auguste roku 2019. Cieľom združenia je zachovanie a ďalší rozvoj kultúrneho a duchovného dedičstva bratislavského Kalvárskeho vrchu, jeho hmotná a duchovná revitalizácia, dobudovanie, udržiavanie a oživenie tohto areálu.

Združenie je zaregistrované na MV SR pod registračným číslom spisu VVS/1-900/90-57028, s prideleným IČO 52565441


Dokumenty


Organizačná štruktúra (platná od augusta 2022)

Riadiacim orgánom OZ je výbor v zložení:

  • Predseda: Ing. Ján Klepáč, MGBM
  • Podpredseda: Ing. arch. Michaela Hantabalová - vedie stavebnú sekciu
  • Podpredseda: Mgr. Katarína Turecká - vedie duchovno-liturgickú sekciu
  • Podpredseda: Marián Oravec - vedie informačno-historickú sekciu
  • Hlavný inžinier projektu: Ing. arch. Juraj Hantabal

Okrem výboru sú súčasťou organizačnej štruktúry:

  • Revizór OZ: prof. MUDr. Ladislav Turecký, PhD
  • Hospodárka: Ing. Katarína Petrusová

Účastníkmi valného zhromaždenia sú výbor OZ, revizór, hospodárka a členovia OZ BAKA