Obnova Krížovej cesty na Bratislavskej Kalvárii

Obnova Krížovej cesty na Bratislavskej Kalvárii vychádza z Manuálu Krížovej cesty, ktorý sme spracovali pre majiteľa pozemku v roku 2019. Manuál je postavený na historických podkladoch – zobrazenie Bratislavskej Kalvárie na rytinách z r. 1723 a fotografií zbúraných zastavení z prvej polovice 20.stor. (zdroj MÚOP a historický prieskum z.r.2000 PhDr. Obuchová, CSc.). Okrem historických podkladov sme v riešení rešpektovali a využili ešte zachované časti Kalvárie – kamenné prvky Golgoty, kamenná cesta a jediné zachované torzo VI. zastavenia. Tieto prvky sme zapojili do nového trasovania Krížovej cesty.

Taká je aj filozofia celého konceptu – to čo sa zachovalo odprezentovať, chrániť ako stopu minulosti, doplniť ju novotvarmi architektúr jednotlivých zastavení ako stopu súčasnosti a spolu vytvoriť jeden celok.

Tieto zachované prvky histórie, boli ako prvé etapy obnovy. Jednoducho zachrániť, čo sa ešte dalo. Z chronologického hľadiska možno tieto kroky zoradiť nasledovne:

2018 - Obnova návršia Krížovej cesty do podoby akú dostalo v roku 1894

  • doplnenie kamenného terénneho schodiska
  • doplnenie zábradlia s kamenným stĺporadím
  • odhalenie pôvodnej dlažby a úprava terénu
  • osadenie nových lavičiek

2019 - Osadenie dvoch postranných krížov na Golgote

2019 - Osadenie korpusu tela Krista na kríž

  • epoxidová kópia originálu bronzovej sochy, autor kópie je sochár Andrej Margoč

2019 - Osadenie nového zábradlia pozdĺž chodníka v strmej časti Krížovej cesty

2020 - Obnova jediného zachovaného torza pôvodného VI. zastavenia

  • rekonštrukcia barokového zastavenia podľa požiadaviek KPÚ

2021 - Vybudovanie vodomernej prípojky a šachty

2022 - Postavenie základného kameňa Novej Krížovej cesty

2023 - Vybudovanie nových zastavení Krížovej cesty